Dos Tonos (two tone) Flahridah (acrylic n’ stuff) 8-18-20